Inschrijven
X
Naam:
Email:
Aantal personen:
6 + 3 =
Uw inschrijving wordt verzonden.
U kan ons vrijblijvend contacteren op
T 053 / 63 19 02 of E info@esthetiek-christophe.be
Uw inschrijving werd met succes verzonden.
U zal binnen 5 seconden worden teruggezonden naar de eventpagina.
U kan ons vrijblijvend contacteren op
T 053 / 63 19 02 of E info@esthetiek-christophe.be
Info aanvraag
X
Naam:
Email:
Vraag:
9 + 5 =
Uw vraag wordt verzonden.
U kan ons vrijblijvend contacteren op
T 053 / 63 19 02 of E info@esthetiek-christophe.be
Uw inschrijving werd met succes verzonden.
U zal binnen 5 seconden worden teruggezonden naar de eventpagina.
U kan ons vrijblijvend contacteren op
T 053 / 63 19 02 of E info@esthetiek-christophe.be
Er is een probleem opgetreden.
U zal binnen 5 seconden worden teruggezonden naar de eventpagina.
U kan ons vrijblijvend contacteren op
T 053 / 63 19 02 of E info@esthetiek-christophe.be

Algemene voorwaarden

PRIVACY STATEMENT

Parfumerie Esthetiek Christophe, gevestigd aan Groenlaan 9 in
9550 Herzele, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
https://esthetiek-christophe.be
Groenlaan 9, 9550 Herzele
telefoon: +3253631902
 
Christophe De Noyette is de Functionaris Gegevensbescherming van Parfumerie Esthetiek Christophe Hij is te bereiken via info@esthetiek-christophe.be
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Parfumerie Esthetiek Christophe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Parfumerie Esthetiek Christophe verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid bv. informatie over jouw huid-, haar- en lichaamsconditie, gebruik van medicatie, allergieën,…
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Parfumerie Esthetiek Christophe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Parfumerie Esthetiek Christophe analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Parfumerie Esthetiek Christophe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Parfumerie Esthetiek Christophe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Parfumerie Esthetiek Christophe) tussen zit. Parfumerie Esthetiek Christophe gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Salonized: voor het databeheer van onze klanten, de productenvoorraad en het beheer van de agenda en afspraken voor het instituut.
  • ActiveCampaign: voor het versturen van nieuwsbrieven, blogs en informatieve e-mails

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Parfumerie Esthetiek Christophe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 
persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

  • Personalia > 4 jaar na uw laatste contactname > Als informatie voor onze statistische verwerkingen                     
  • Adres, telefoonnummers en e-mailadres > 4 jaar na uw laatste contactname > Als informatie voor onze statistische verwerkingen
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website > 4 jaar na uw laatste contactname >  Als informatie voor onze statistische verwerkingen
  • Gezondheid > 2 jaar na uw laatste afspraak > Als controle om de juiste producten, handelingen en diensten te kunnen aanbieden

 
Delen van persoonsgegevens met derden
Parfumerie Esthetiek Christophe verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Parfumerie Esthetiek Christophe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Parfumerie Esthetiek Christophe gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Parfumerie Esthetiek Christophe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@esthetiek-christophe.be.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
Parfumerie Esthetiek Christophe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Parfumerie Esthetiek Christophe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@esthetiek-christophe.be


ALGEMENE VOORWAARDEN

Herroepingsrecht

(Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming)
"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst."
 

1. Overeenkomst
 
Parfumerie Esthetiek Christophe (verkoper) met als zaakvoerder Christophe De Noyette, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer 0649.287.712.
 
Parfumerie Esthetiek Christophe, 9550 HERZELE, tel. +3253631902
 
1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan parfumerie-christophe.be of esthetiek-christophe.be om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Parfumerie Esthetiek Christophe behoudt zich het recht om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 

2. Verzending
 
2.1. Artikelen worden verzonden via Bpost. De bestellingen worden verzonden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aankoopsom door Parfumerie Esthetiek Christophe.
 

3. Prijzen
 
3.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 

4. Uitoefening van het herroepingsrecht
 

4.1 Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, mits de oorspronkelijke verpakking van het produkt onbeschadigd is.
De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn.
Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.
 

5. Betaling
 
5.1. Alle goederen blijven eigendom van Parfumerie Esthetiek Christophe tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.

 6. Afbeeldingen en specificaties
 
6.1. Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van parfumerie-christophe.be of esthetiek-christophe.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 

7. Overmacht
 
7.1. Parfumerie Esthetiek Christophe is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Parfumerie Esthetiek Christophe evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 

8. Garantie
 
8.1. Parfumerie Esthetiek Christophe garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.
 

9. Klachtenafhandeling
 
9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Parfumerie Esthetiek Christophe in behandeling worden genomen.
9.2. De klant dient een klacht schriftelijk via de mail van parfumerie-christophe.be of esthetiek-christophe.be kenbaar te maken.
9.3. Parfumerie Esthetiek Christophe zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Parfumerie Esthetiek Christophe zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten.
 

10. Toepassing recht en geschillencommissie
 
10.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Parfumerie Esthetiek Christophe is het Belgische recht van toepassing.

winkelmandje aan het laden..